ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Thông báo tổ chức chợ hoa tết Quận 5 Nguyên đán Nhâm Dần 2022

0914 462 464