ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ

462-464 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại

028 38 355 888

Địa chỉ E-mail:

Facebook:

Website:

Nội dung Liên hệ

028 38 355 888