ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Giới thiệu Trung tâm

Quá trình hình thành
Ngày 09 tháng 07 năm 1998, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1094/LĐTBXH-QĐ về thành lập Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 5 nhằm tư vấn việc làm cho người lao động thông qua tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn trong vả ngoài Quận 5.
Ngày 06 tháng 08 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 3203/QĐ-UB về cho phép nâng cấp Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 5 thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động Quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5:
Ngày 11 tháng 08 năm 2008, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UB về cho phép tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động Quận 5 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước. Theo đó Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
028 38 355 888